برج مسکونی درلابلای سطرهای یک رمان ؛ خوانش معنای ساختمانهای بلندمسکونی در بررسی رمان«ر ه ش»

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری.گروه معماری.دانشکده هنرومعماری.دانشگاه آزاداسلامی واحدهمدان

2 استادیار گروه معماری، واحد همدان. دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیارگروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

4 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

یکی از پدیده های معماری که می تواند انعکاسی از گفتمان های اجتماعی باشد،«ساختمان های بلندمسکونی» هستندمسالۀ این پژوهش، چگونگی تاثیربافت اجتماعی در شکل گیری وانتقال معنای آثار معماری است و ارتباط معماری و ادبیات که بارها مورد انتفاع هردو حوزه بوده است،محل بررسی و متقاعدسازی مخاطب است.این پژوهش درجستجوی رویه ای برای دریافت معانی است که مویِد تاثیر بافت فرهنگی –اجتماعی جامعه مخاطبِ اثرمعماری باشد.با این هدف،پس از بررسی قفسۀادبیات داستانی ایرانی،با انتخاب یک رمان،هم آمیختگی فضای گفتمانی ادبیات و معماری محور تحلیل های پژوهش قرار گرفت. پژوهش پیش رو کوشیده است با استفاده از اسناد کتابخانه ای و به روش تفسیری،با معرفی ادبیات داستانی به عنوان یک منبع نشانه شناختیِ موثر،به کندوکاو گفتمان مطرح در رمان «ر ه ش » بپردازدکه برمبنای طرح موضوع ساختمانهای بلندمسکونی،موضوع توسعه شهری رادستمایه قرار داده است تا به این ترتیب،از طریق بینامتنی،بخشی از معنای معماری ساختمانهای بلندمسکونی رابه صورت باز و سیال دریافت کند.یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی ارائه شده است مبین این است که نشانه شناسی گفتمانی می تواندراهبردی منطقی برای خوانش معنای معماری باشدوبراساس تحلیل گفتمان ادبیات امروز و تحلیل ادبی،نشان می دهد ساختمان های بلند مسکونی در موضِع طرح مسالۀ پایداری اجتماعی،درچالش با خانۀ آرمانی،طبیعت شهر،سلامت شهروندان،نقش مادرانه و همسرانه گی و ابعاد همسایگی قرار دارند و از طرفی زمینه ساز تغییرات اجتماعی، تخریب بافت سنتی،سرمایه داری و تظاهرهستند که بیشتر در جوامع شهری بزرگ انعکاس یافته است.خوانش این معانی همزمان با ضرورت ساختمان های بلند مسکونی،می تواند در روندطراحی این نمونه معماری تحول ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residential Tower between the lines of a novel: Semiotic Analysis of Residential High-rise Buildings in research of “Ra-He-Sh

نویسندگان [English]

  • yasser amirsardari 1
  • Manouchehr Foroutan 2
  • Manoochehr Moazzami 3
  • Maryam Mohammadi 4
1 Ph.D. Graduate in Architecture, Department of Architecture, of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran (IAUH)
2 Department of Architecture , Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture and urban planning, University of Art,,Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Semiotic texture plays a role in the design and transposition of the meaning of architectural works. The purpose of this research is to search for a means to obtain meanings that confirm the impact of the cultural and social context of the audience of the community. One of the architectural phenomena that can be reflected in societal discourses and the influence of semiotic resources are high buildings.The present research has tried to use the library documents of Iran,and in an interpretive way, with a discursive semiotic approach and a critical discourse analysis approach, by introducing literature as an effective semiotic resource into the study of the format of discourses raised in Sample a novel which is selected based on the theme of high-rise buildings.Then, through intertextual and reflective, he receives part of the architectural design of high-rise buildings open and fluid. The process of this study found that discursive semantics could be a logical strategy for reading the meaning of architecture. Based on the analysis of existing literary discourse and the sociological and literary analysis of “Ra-He-Sh”, the results of this descriptive-analytic study show that high-rise buildings in the context of the issue of Social Dimension, in the chalk with ideal house,city nature,strategic vision,maternal role and some social values and neighborhood dimensions,and on the other hand , social - cultural change is reflected in the large urban communities reflected and affected by managers ' decisions and political rivalry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Meaning
  • Discourse Semiotic
  • Residential High Building
  • Social stability
  • Novel