بررسی دلایل گرایش به بازنمایی عناصر صوری هنر ساسانی و گریز از نمایش جنبه‌های شاهانه در دیوارنگاره‌های سغدی

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گرافیک

2 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

بیان مسئله: تمدن سغد در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و یکی از مهم‌ترین مناطق جاده ابریشم به شمار می‌آمد. این موقعیت جغرافیایی منتج به آمیختگی فرهنگی قابل توجهی در فرهنگ و هنر این ناحیه شد؛ به گونه‌ای که تأثیرات هندی، آسیای شرقی و نیز تأثیرات ایرانی و... در آن قابل مشاهده است. اما در این میان، شاید بتوان تأثیرات ایران ساسانی را دارای اهمیت بیشتری دانست؛ چرا که سغدیان در هنر خود بیشترین تأثیر را از ساسانیان پذیرفتند، لکن در این تأثیرپذیری تنها به بازنمایی عناصر صوری هنر ساسانی بسنده کرده و روح شاهانه هنر ساسانی را در آثار خود بازتاب ندادند؛ این امر به‌خصوص در دیوارنگاره‌های سغدی نمود بیشتری داشته است.
پرسش تحقیق: چه دلایلی موجب بازنمایی جنبه‌های صوری و گریز از نمایش جنبه‌های شاهانه هنر ساسانی در دیوارنگاره‌های سغدی شده است؟
هدف: شناخت دلایل تأثیرپذیری گزینشی سغدیان از جنبه‌های به‌خصوصی از هنر ساسانی هدف اصلی در پژوهش حاضر به شمار می‌آید.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌آید و به روش تاریخی و نیز توصیفی_تحلیلی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.
نتیجه‌گیری: جامعه سغدی در بستر ساختار اجتماعی و سیاسی ناشی از یک شهرنشینی تکامل ‌یافته فرصت رشد را برای تمامی افراد جامعه فراهم می‌آورد. به جهت وجود چنین ساختاری بود که ثروت ناشی از قرارگیری سغد در مسیر جاده ابریشم توانست رفاه قابل ملاحظه‌ای برای مردم این ناحیه پدید آورد و به غیر از پادشاه، ثروتمندان دیگری نیز از دل مردم شکل گرفتند. همین امر به رونق داستان‌ها با مضامین حماسی، اسطوره‌ای، روزمره و... انجامید و در دیوارنگاره‌های سغدی به جای فرد محوری و نمایش پادشاه به عنوان قدرت مطلق، داستان‌هایی تصویر شد که تمامی مردم سغد می‌توانستند قهرمان آن باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Reasons for the Exposure of the Formal Elements of Sasanian Art and the Avoidance of the Impression of Royal Art in the Sogdian Mural.

نویسندگان [English]

  • sarah rajabi 1
  • hossein Shojaei Ghadikalaie 2
1 Master of Graphics
2 PhD student of Comparative and Analytical History of Islamic Art, Shahed University
چکیده [English]

Abstract

statement:
The Sogdian civilization was on the Silk Road route and was one of the most important areas of the Silk Road. This geographical location resulted in significant cultural intertwining in the art and culture of the area. So that Indian, East Asian and Iranian influences are visible. But in the meantime, the influence of Sassanian from Iran may be more secure, as the Sogdians received the most influence from the Sassanians in their art. But in this impression, they only confined themselves to the representation of the formal elements of Sasanian art and did not reflect the spirit of royal art in their works. This is especially evident in the Sogdian murals.
Research Question:
What are the reasons for only representation of the formal elements of Sasanian art and not to reflect the spirit of royal in Sogdian art murals?
Purpose:
identifying the reasons for Sogdian influence on particular aspects of Sassanian art is the main objective of the present study.
Research Methodology:
This research is a qualitative research and has been done in a historical as well as descriptive-analytical way and the required information has been collected in a library manner.
Conclusion:
Sogdian society provides the opportunity for growth for all individuals within the context of the social and political structure of a developed urbanization. It was because of such a structure that the wealth of the Silk Road route created considerable prosperity for the people of the area, with the addition of the king to the wealthy. The same story flourished with epic, mythical, everyday themes, and in Sogdian murals depicting stories that all Sogdian people could be heroes, rather than the central persona and the king's display of absolute power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sogdian art
  • Sogdian murals
  • Sassanid art
  • Iranian Art