تحلیل جریان‌های هنری نقاشی معاصر ازبکستان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

2 دانشجوی دکترای هنر اسلامی، دانشگاه هنراسلامی تبریز و عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

چکیده

کشور ازبکستان یکی از کشورهای مهم در عرصة فرهنگی آسیای مرکزی است که به‌ واسطة نقاشی‌های چند هزارسالة کشف‌شده در محوطة باستانی افراسیاب متعلق به قرن 7 و 8 م. و نگارگری مکتب بخارا در قرون 15 و 16 م. جزء کشورهای غنی از نظر هنرهای سنتی، به‌ویژه نقاشی بوده است. همین امر نگارندگان را بر آن داشت تا با فرضیه‌ای مبتنی بر وجود نشانه‌هایی از نقاشی و نگارگری با سابقة ازبکستان در نقاشی معاصر، جریانات هنری معاصر نقاشی این کشور را شناسایی کنند. نقاشی دورة معاصر یکی از صورت‌های هنری غالب در کشور ازبکستان است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناخت و معرفی رویکردهای متفاوت در عرصة نقاشی معاصر ازبکستان است. لذا پژوهش حاضر در پی جستجوی پاسخ دو سؤال اساسی زیر است : چه جریان‌های هنری در نقاشی معاصر ازبکستان غالب هستند؟ و اینکه این منشأ جریان‌های هنری از کدام منابع و سرچشمه‌هاست؟ آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت ما را به وجود دو سبک در نقاشی قرن بیستم ازبکستان رساند : 1. نقاشی معاصر با الهام از سنت‌های هنری به جای مانده، به خصوص نقاشی گذشته در ازبکستان که کاربرد عناصر سنتی و سمبولیک گویای هویت‌گرایی در این‌گونه آثار تحت تأثیر نقاشی‌های مکشوفه محوطه باستانی پنج‌کنت، افراسیاب و ورخشا، نقوش منسوجات و نگاره‌های موضوعی قرون گذشتة ازبکستان است. 2. نقاشی معاصر ملهم از هنر و فرهنگ روسی و اروپای شرقی و به وجود آمدن هنر آوانگارد در نقاشی قرن بیستم این کشور با رواج سبک‌های رئالیسم، امپرسیونیسم، کوبیسم و انتزاع که علاوه بر نقاشی در طراحی پوستر، تصویرسازی کتاب و در کل به جهت توسعه هنر گرافیک در ازبکستان حایز اهمیت و قابل بررسی است. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی‌ـ تحلیلی به انجام رسیده و در بخش‌هایی از آن بنا به ضرورت تحقیق، مطالعات تطبیقی نیز انجام گرفته است. داده‌های این پژوهش عمدتاً به شیوة کتابخانه‌ای و نیز از طریق سایت‌های اینترنتی و مطالعات میدانی مرتبط به دست آمده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Art Flows of Contemporary Uzbekistan Paintings

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammad Zadeh 1
  • Arezoo Paydar Fard 2
1
2
چکیده [English]

Uzbekistan is one of the major cultural countries in Central Asia. This country has a history of traditional arts, especially in painting, due to the discovery of Afrasiab archaeological drawings in the 7th and 8th century and Bukhara school in the 15th and 16th centuries. Contemporary art is also one of the most prevailing arts in this country. This study seeks to identify different styles of contemporary Uzbekistan paintings. Twentieth-century Russian culture and art of Uzbekistan with regard to the impact on the evolution of traditional and modern painting are also achieved. Ancient art of Uzbekistan is extremely valuable, especially in the field of painting and has had a special place in the history of Islamic art. Bukhara Miniature (Uzbek painting) are formed simultaneously with the late Timurid Herat after school thrived in the 15th and 16th centuries;   Central Asia and Transoxiana, miniature painting, and so is the school. The name of the artists that have a significant impact on the Bukhara school of painting, can be "Kamal al-Din Behzad," noting that the continuation of his paintings and drawings together with local characteristics has made total of Bukhara painting. Another group of contemporary artists, including Uzbekistan, Uzbek and Russian artists influenced by modern art and culture of the Russian Communist regime in the country have developed the tendency of Western painting styles in categories such as Real, impressionism, cubism, abstract and contemporary paintings over other styles that became popular in Uzbekistan. According to the studies of this paper, two approaches to the art of the twentieth century in Uzbekistan are revealed: Contemporary paintings are inspired by the paintings of artistic traditions, especially in Uzbekistan and the symbolic use of traditional elements as well as the identity of these works. Contemporary paintings are inspired by the art and culture of Russia and East Europe and the creation of avant-garde art in the twentieth century paintings in poster design, book illustration and graphic art of Uzbekistan. The paintings inspired by the artistic traditions of Uzbekistan in the twentieth century that are painted in oil on canvas, are introduced in graffiti and painting exhibitions and fashion with an emphasis on traditional clothing for women. In addition, some important aspects of the image reflected in paintings by contemporary artists are influenced by discoveries in archeological Uzbekistan Afrasiab sites, and Panjakent and Varakhsha by many visual motifs of Sassanid art, Hindi, Chinese paintings and Buddhist icons.  In another group of paintings, according to the identity-oriented lacquer paintings, it can be grasped that the hypothesis of the present paper is based on the signs of the historic painting to be proved in contemporary Uzbekistan painting.   Research method of this paper is descriptive-analytical and in some parts of it, necessary comparative studies have been conducted. Data used in this research are gained through library research  and Internet sites and field studies have been conducted as well. Notable books about Uzbekistan painting written in is not available Persian language. Given the history of Uzbekistan painting, identity-oriented discussion in contemporary painting has been is highly considered in this field. Undoubtedly the preservation and conservation of “Igor Savitsky” Museum of avant-garde art in the twentieth century in Uzbekistan has to be taken into consideration where the most important avant-garde artworks of artists of Uzbekistan, Russia and Pakistan have been collected while the government had not considered it for several years. Our researchers need to consider more serious studies in the Central Asian region due to many similarities in culture and art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asian art
  • Uzbekistan
  • Contemporary identity-oriented Painting
  • Contemporary West-oriented Painting