تحلیل آثار معماری معاصر با رویکرد نقد اسطوره ای؛ انطباق طرح معماری پایانه بندری یوکوهاما با کهن الگوی باغ ایرانی

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز

10.22034/bagh.2019.156113.3856

چکیده

چکیده
بیان مسئله: طراحی و روش‌های آن همواره یکی از دغدغه‌های مهم افرادی بوده است که در عرصه‌های آکادمیک و حرفه‌ای در قلمروهای مختلف آن فعالیت می‌کنند. معماری به عنوان یکی از رشته‌های مرکزی این حوزه فعالیت است که چگونگی پیدایی آثار آن در دوران مختلف، دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران را از زاویه‌های متفاوت به چالش کشیده و نتایج مطالعات گویای نظرات ضد و نقیض در حوزه روش‌شناسی طراحی است. در این میان برخی پژوهشگران روانشناسی و انسان‌شناسی معتقد به تأثیر برخی عوامل غیر مستقیم در پیدایش آثار هنری هستند که باعث ایجاد منظرهای تازه در تحلیل آثار هنری و ارجاع آن به برخی عوامل ناخودآگاه شده است.
هدف و روش تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی برخی عوامل و ابعاد پنهان در شکل‌گیری یک اثر معماری است که طراح مستقیما در آن دخالت نداشته و به صورت ناخودآگاه روش طراحی او را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش با بهره‌گیری از ساختار روش «نقد اسطوره‌ای» و با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و روش استقرایی، به بررسی عناصر و مفاهیمی که به صورت ناخودآگاه در آفرینش اثر نقش داشته و به بن مایه‌های اساطیری آن تأویل می نماید، پرداخته شده است. بدین منظور نخست نحوه ظهور کهن الگوها در معماری تشریح می شوند. سپس یک نمونه کهن الگوی معماری انتخاب و با روش مورد پژوهی، اثر یک طراح معاصر با کهن الگوی انتخابی تطبیق داده می شود.
نتیجه گیری: با استفاده از ساختار روش نقد اسطوره‌ای معلوم گردید نظام فضایی پایانه بندری یوکوهاما، که یک معمار ایرانی تبار در طراحی آن نقش اساسی داشته است، با نظام فضایی کهن الگوی باغ ایرانی در انطباق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Contemporary Architectural Works based on the Mythological Criticism Approach Adaptation of Yokohama Port Terminal Architectural Pattern to Persian Garden Archetype

نویسندگان [English]

  • Setareh Yamini 1
  • parisa alimohammadi 2
  • Kaveh Bazrafkan 3
1 Department of Architecture, Tehran Centre Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architectureal Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran branch
3 Department of Architecture, Tehran Centre Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Designing and its methods are always the concerns of people who work in academic and professional fields in different areas. Architecture as one of the central disciplines in this field has always been challenging the genesis of its works during different periods and the thinkers’ opinion from a different point of views; the results of studies showed controversial views about the methodology of designing. Meanwhile, some researchers in psychology and anthropology believe in the influence of some indirect factors in the emergence of artistic works that have led to the appearance of new horizons in the analysis of artworks and its referral to some unconscious agents.
Purpose and methodology: The purpose of this study is to investigate some of the unknown factors and dimensions involved in the formation of an architectural work that the designer does not directly interfere in and unconsciously influenced his/her design. In this research, we used "mythical criticism" method which by an adaptive analytical approach and an induction method, analyses the elements and concepts that have contributed unconsciously to the creation of the work and interprets its mythical motifs. For this purpose, first, the emergence of archetypes in architectures was described, then an architectural archetype was selected and the work of a contemporary designer was compared with the selected archetype.
Conclusion: Using the mythical criticism method, it was found that the spatial system of the Yokohama port terminal, which an Iranian architect has been involved in its designing, was consistent with the spatial system of the Iranian garden archetype.

Keywords: mythological criticism, contemporary architecture, archetype, Yokohama Port Terminal, architectural patterns

کلیدواژه‌ها [English]

  • mythological criticism
  • archetype
  • Unconsciousness
  • Yokohama Port Terminal
  • architectural patterns