تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (نمونه موردی لاله زار)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک

2 شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

با توجه به اینکه محله های تاریخی به عنوان موجودیتی منسجم، تلاش های فرهنگ بومی برای پاسخگویی به نیازهای گذشته به بهترین شکل را نشان می دهند، انطباق پذیری آنها با نیازهای زمانه حال و شناخت فرصت های موجود در آنها به عنوان ظرف پذیرنده عملکردهای فرهنگی ومولد اقتصاد، امری در خور توجه می باشد. بهره گیری از روش های خلاق در راستای انطباق پذیری بافت های تاریخی با اقتصاد و شرایط جدید، از طریق تمرکز بر سرمایه های فرهنگی به عنوان ابزاری برای احیای محله های تاریخی و ایجاد فعالیت های جدید اقتصادی در راستای جایگزینی کاربری هایی که رو به انحطاط هستند، یا از منطقه محو شده اند؛ مهمترین ضرورت طرح مسئله این پژوهش است. استفاده از سیاست های نوآورانه و راهبرد های مبتنی برخلاقیت برای حضور بافت ها و محله های تاریخی کشورمان در عرصه های رقابت، با هدف توسعه و رشد اقتصادی فرهنگی و تجدید حیات محله، رویکردی است که فقدان آن هم در حوزه نظری و هم کاربردی بافت های تاریخی، قابل توجه می باشد.
لذا این مقاله در راستای تبیین مدل یک محله فرهنگی بومی در دل محله های تاریخی، به عنوان سیاستی خلاق و تبدیل آنها به مولد اقتصاد و حضور در عرصه صنایع خلاق، درصدد بررسی و سنجش میزان قابلیت های موجود در بافت های تاریخی، شاخص های چندگانه محله فرهنگی را مبتنی بر روشی تحلیلی و توصیفی استخراج و با استفاده از پرسش نامه و مشاهدات میدانی، تحقق پذیری یک محله فرهنگی را در نمونه لاله زار با استفاده از روش کمی معادلات ساختاری ارزیابی و در نتیجه مدلی از محله فرهنگی تاریخی، بر اساس اولویت اقدامات، تیببن می نماید. یافته های پژوهش راهکارها و اقدامات لازم را بر اساس ترتیب اولویت در مدل نهایی، پیشنهاد و اهمیت این روابط را به لحاظ تجربی نیز به اثبات می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of the Culturl Neighborhood in Hitorical fo the Devlopment of Economics and the Presense of Creative Industies(Case Study: LALE ZAR)

نویسندگان [English]

  • Marjan Khanmohamadi 1
  • Mahmood Ghalenoee 2
  • Mohammad saeid izadi 3
1 Architecture, Islamic Azad University, Arak Brand
2 URNBAN DESIGN, Art University of Esfahan,
3 Bu_ Ail Sina University, Hamadan.
چکیده [English]

Given that historical neighborhoods as a coherent entity reflect the efforts of indigenous culture to respond to past needs in the best form, their adaptability to the needs of the present and the recognition of opportunities in them as an acceptor in cultural functions and economics is noteworthy. Using innovative ways to adapt historical context to the economy and new conditions, through focusing on cultural capital as a means of reviving historical neighborhoods and creating new economic activities.Given that historical neighborhoods as a coherent entity reflect the efforts of indigenous culture to respond to past needs in the best form, their adaptability to the needs of the present and the recognition of opportunities in them as an acceptor in cultural functions and economics is noteworthy. Using innovative ways to adapt historical context to the economy and new conditions, through focusing on cultural capital as a means of reviving historical neighborhoods and creating new economic activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative industries
  • cultural Qurtr
  • Economic Development
  • Historical Contexts
  • LALEZAR