واکاوی ریشه های تاریخ رویکرد بیوگرافی منظر

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

بیوگرافی منظر یک رویکرد تاریخی و میان‌رشته‌ای است که موضوع آن تعامل میان مخاطب و محیط اوست. این رویکرد با نگاه پدیدارشناسانه به بررسی طبیعت تغییریافته به دست انسان، میپردازد و در ایران کمتر شناخته شده است. با توجه به تاریخ غنی کشور، شناخت این رویکرد و بهره بردن از آن در برنامه‌ریزی‌های منظرهای تاریخی که بخش وسیعی از سرزمین-مان را تشکیل میدهد، ضروری به نظر میرسد. برای شناخت هر چه بهتر این رویکرد، واکاوی ریشه‌های فلسفی آن میتواند مفید باشد. این رویکرد در ابتدا به دلیل مقابله با نگاه‌های جداسازی عین و ذهن در منظر و با استفاده از مبانی پدیدارشناسی پدید آمد. دیدگاه‌های هوسرل به عنوان پدر پدیدارشناسی در مورد جهان-زندگی و هایدگر به عنوان فیلسوفی که پدیدارشناسی را به سطح هستی‌شناسی برده و با هرمونوتیک پیوند داده و همچنین گادامر به عنوان بسط‌دهنده هرمونوتیک فلسفی، در این زمینه مورد استفاده بیوگرافی منظر قرار گرفته است.
هدف اصلی از این پژوهش فهم هر چه بهتر ریشه‌های تاریخ نوین به عنوان شاخصه اصلی این رویکرد است. تاریخ در بیوگرافی منظر به صورت تداوم گذشته، حال و آینده تعریف نشده بلکه به صورت غیرخطی مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی این تحقیق یافتن ریشه‌های تاریخ غیرخطی و پویای بیوگرافی منظر است. با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ریشه-های مبانی نظری این رویکرد در پدیدارشناسی و هرمونوتیک پرداخته شده و با مقایسه‌ای تطبیقی، این ریشه‌ها با شاخصه-های تاریخ در بیوگرافی منظر مورد مقایسه قرار گرفته است. نهایتا تاثیرات ژرف فلسفه زمان از دیدگاه پدیدارشناسی هرمونوتیک بر دیدگاه‌های جدید تاریخ در این رویکرد نشان داده شد. تاریخ منظر، همچون زمان برای دازاین بوده و همیشه همراه اوست. زیرا طبق نظریات هایدگر، این گذشته نیست که ارزشمند است بلکه اصالت با آینده میباشد. بنابراین برنامه-ریزی منظر تاریخی، بر اساس حفظ آثار گذشته با حفظ تمامیت آن در اکنون، ارزشمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Search the roots of the history in landscape biography approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaei Ghale
  • Mohammad Taghi Pirbabaei
Islamic Art University of Tabriz
چکیده [English]

Landscape biography is a historical and interdisciplinary approach that deals with the interaction between the audience and the environment. This approach examines the changing nature of human hands in a phenomenological way and is less well known in Iran. Given the rich history of the country, it is necessary to understand this approach and to use it in the planning of historical landscapes that form a large part of our land. Understanding its philosophical roots can be helpful in understanding this approach. This approach first emerged because of the confrontation with the viewpoints of object-mind separation in the landscape and the use of phenomenological foundations. Husserl's views as the father of phenomenology on the world of life and Heidegger as the philosopher who brought phenomenology to the ontological level and linked it with hermeneutics, and Gadamer as the developer of philosophical hermeneutics, used in landscape biography. Is located.
The main purpose of this study is to better understand the roots of modern history as the main feature of this approach. History in landscape biography is not defined as a continuation of the past, present and future, but rather a nonlinear one. The main question of this research is to find the roots of nonlinear and dynamic history of landscape biography. The descriptive-analytical method examines the theoretical roots of this approach in phenomenology and hermeneutics and compares these roots with the historical features in landscape biography. Finally, the profound effects of time philosophy from the perspective of hermeneutic phenomenology on the new perspectives of history were shown in this approach. The history of the landscape is just like Dasein's, and always with him. For, according to Heidegger, it is not the past that is valuable but originality with the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape Biography
  • Historical approach
  • Phenomenology
  • Hermeneutics   Non-linear history