واکاوی نقش هنرمند در کارخانه‌های شیشه‌گری سنتی ایران از منظر ساخت‌یابی گیدنز

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هنرمند معاصر در تلاش جهت کاربست شیشه در خلق اثر خود، نیازمند مراجعه به کارخانه‌های شیشه‌گری سنتی و تعامل با اینان می‌باشد. آنچه مشخص است، این تعامل بر اساس شرایط و قوانین حاکم بر هنر شیشه شکل گرفته که نه از سر انتخاب، بل به اجبار و براساس قواعد حاکم بر شیشه‌گری سنتی بر‌قرار است.
این مقاله با هدف بررسی سهم هنرمند در فرآیند خلق آثار شیشه در کارخانه‌های شیشه‌گری بر اساس نظریه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که هنرمند معاصر چه سهمی در خلق اثر در تعامل با کارخانه‌های شیشه‌گری سنتی امروزه در ایران دارد؟ و این سهم آیا در تقابل با ساختارها و قواعد حاکم به هنرمند داده می شود یا ساختار و قواعد مطالبه این سهم باید تغییر و دگرگونی یابد؟
این مقاله از نظر راهبرد از نوع کیفی و از لحاظ هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و داده‌های حاصل از مطالعات میدانی و مشاهدات عمیق نگارندگان به انجام رسیده است.
در نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می‌شود؛ با توجه به اصول نظریه ساخت یابی هرگونه تغییر در قواعد و منابع انجام کنش در هر یک از مولفه‌های موثر، تغییر در کلیت آن نظام را در پی خواهد داشت. بر این اساس تحول در خصوص هنر شیشه معاصر مستلزم تغییرات در رابطه بین هنرمند و کارخانه‌های شیشه‌گری می‌باشد که این با تغییر در کلیت آن نظام و جستجوی هنرمند در تعامل با ساختاری همگون فراهم می‌شود. در واقع شاید بهتر باشد هنرمند در فرآیند ساخت اثر خود به جای تعامل با ساختار حاکم بر کارخانه های شیشه در جستجوی ساختار مناسبی باشد که پرداختن به ساختار کارگاههای هنری شیشه خود می تواند دستمایه پژوهش دیگری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Artist’s Role in Traditional Iranian Glass Factories by The Approach of Giddens’ Structuration Theory

نویسندگان [English]

  • arezoo khanpour 1
  • mahin sohrabi nasirabadi 2
  • mehdi mohammadzadeh 3
1 art research department, art faculty, alzahra university, tehran, iran
2 handicraft department, art faculty, alzahra university, tehran, iran
3 islamic art university of tabriz, tabriz. iran
چکیده [English]

The current traditional Iranian glass making is done in factories around the suburbs of large cities like Tehran. This industry has survived with minimal changes like post-industrial revolution era. Contemporary artist needs to visit traditional glass factories and interact with them to use glass in theirhis works of art. This article studies the artist’s role in glass factoriesfactors based on Giddens ‘structuration theory to answer the following questions, “What is the role of the contemporary artist in interacting with traditional Iranian glass factories in creating his/her artworks?” and “is this role given to the artist as a result of the interaction with the governing structures or rules, or should these structures and rules be changed?” Evidently, the interaction between the artist and glass factories is based on dominant rules and conditions of glass art and traditional glass making and not out of artist’s choice.This study with sociological approach examines relationship between traditional factors in glass making (as structure/ rules) and artist (as actors/resources). The results show that according to the theory of the structuration any change in the rules and resources of human activity will change the overall system. Accordingly, the development of contemporary glass making art requires changes in the relationship between the artist and the glass factories. By changing the whole system, the artist can interact with the structure. In fact, it may be better for the artist in the process of making his/her own artwork to look for a suitable structure rather than interacting with the structure that is governed on the glass factories. The question of the structure of glassmaking studios is a subject of another research. This article is a qualitative research and is done in a descriptive-analytical way. Resources are used include Library resources and field studies and authors' observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Glass Artist"
  • " Traditional Glass Factory"
  • "Traditional Glass Making"
  • "Structuration"