معماری بومی ایران در خوانشی نوین (از دهه چهل خورشیدی تا کنون)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری/دانشکده هنر،معماری و شهرسازی/کرمان/ایران

2 گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: بی هویتی و عدم تعلق به مکان در کنار عدم توجه به اقلیم، طبیعت و تاریخ، معماری مدرن را با مشکلات اساسی روبرو نمود. همین مسئله معماران معاصر را برآن داشت تا به جستجوی راه حلی برای مشکلات برآمده از معماری مدرن برآیند. چگونگی برقراری ارتباط بین معماری، تاریخ و طبیعت به گونه ای که محصول طراحی توانایی پاسخگویی به نیازهای امروز را داشته و در عین حال بهره مند از تکنولوژی پیشرفته باشد، مسئله اصلی این پژوهش است.
هدف: هدف این پژوهش یافتن خوانشی نوین از کانسپت و محتوای معماری بومی و سنتی با تمرکز بر معیار اقلیمی است که قابلیت ترکیب با دستاوردهای جدید را داشته باشد، مبنایی در شکل گیری کانسپت های معاصر بوده و راه را برای رسیدن به معماری پایدار بگشاید.
روش تحقیق: روش تحقیق روشی ترکیبی از تحقیق تفسیری-تاریخی و تحقیق کیفی است و در بررسی نمونه های مورد مطالعه از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. در بخش پایانی نیز از روش تطبیقی در بررسی شباهت ها و تمایزات نمونه ها استفاده شده است.
نتیجه گیری: معماران معاصر با شناخت ویژگی های اصلی معماری بومی-سنتی، نقشی ویژه در شکل گیری زبانی و محتوایی معماری پایدار معاصر داشته اند. در اکثر نمونه های مورد بررسی، الگوهای اولیه معماری بومی و سنتی دچار دگرگونی اساسی در زمینه فرم و کارکرد در روند انتقالی شده و در بسیاری از موارد در کنار پاسخگویی به مسائل اقلیمی از ویژگی های نشانه شناسانه معطوف به بیان سمبلیک برخوردار شده اند. و این امر منجر به نوعی پایداری فرهنگی در کنار پایداری محیطی شده است. در سطحی دیگر، ترکیب تکنولوژی پیشرفته با محتوای بومی و سنتی در برخی نمونه ها، امکان تجلی روح زمانه و بیانی نوگرایانه از کانسپت سنتی را بوجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Vernacular Architecture as a novel Reading (from forties till now)

نویسندگان [English]

  • Marjan Arbabzadeh 1
  • Iraj Etessam 2
  • Majid Mofidi shemirani 3
1 Architecture department, Art,Architecture and urban design faculty, Islamic Azad university, Kerman, Iran
2 Architecture department, Civil Engineer, Architecture and Urban Design Faculty, Tehran, Iran
3 Architecture Department, Architecture and Urban design Faculty, Science and Technology University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problem Statement: Modern architecture has been affected with fundamental difficulties because of missing identity and not having attachment to the place along with disregard for climate, nature and history. These difficulties made contemporary architect search for a solution. The quality of relating architecture and history, architecture and nature so that the design would be able to answer todays requirements and needs while implementing high technology is the main subject of this research.
Goal: In this research the goal is to discover specimens of contemporary architecture in which the traces of traditional-vernacular architecture including spatial organization, form and space orientation according to the climate, using natural elements to regulate temperature and using local materials can be found. Another goal is to find original ideas in vernacular-traditional architecture that are able to combine with new achievements in technology to arrive at sustainable architectural solutions. To find different readings from the context vernacular-traditional architecture is based on direct reference or through metaphor and hermeneutics and metamorphosis of this context is very significant.
Research Method: The research method implemented is a combination of interpretation-historic and qualitative research methods used for studying the case studies. Literature research and data collection is another part of this research. Finally, the comparative research method is used to analyze the cases.
Conclusion: The results show that contemporary architects had a special role in shaping the language and content for contemporary sustainable architecture through their understanding and knowledge about vernacular-traditional architecture. Some relied on semantics of traditional architecture and some searched for a modern concept from the contents of past architecture. In some of these contemporary projects, a new reading from the most important characters of traditional architecture like use of central courtyard, earth sheltered space, special material (with thermal control capacity) and natural ventilation, can be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "vernacular architecture"
  • "climatic criteria"
  • " sustainable architecture"
  • "ecology"
  • "semantics"