تعداد مقالات: 641
52. حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 5-14

امیر حسین محبی فر؛ محمدحسین صبحیه؛ مجتبی رفیعیان؛ یحیی حساس یگانه؛ شعبان الهی


54. رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ولی‌عصر با تأکید بر ایجاد حس مکان

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 5-16

النا مهربانی؛ سید امیر منصوری؛ شهره جوادی


55. روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 5-16

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


57. تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی


58. تأملی در مراتب وجودی محیط و تجلّی آن در بستر فرهنگی ایرانی اسلامی (نمونه موردی حیاط)

دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 5-16

جواد گودینی؛ الهام بختیاری منش؛ ناصر براتی


60. جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن

دوره 15، شماره 61، تیر 1397، صفحه 5-16

مهشید کریمی؛ عیسی حجت؛ بهروز شهبازی چگنی


62. آسیب‌شناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری؛ مطالعه موردی : نظام مدیریت شهری تهران

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 5-16

سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حمیدرضا محملی ابیانه


63. مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 5-14

بهزاد مسعودی اصل؛ شهره جوادی؛ ناصر براتی؛ احمدعلی فرزین


64. بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت‌بخشی به شهرهای ایرانی

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 5-12

حمیده ابرقویی فرد؛ پریچهر صابونچی؛ احمد علی فرزین


65. مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 5-16

بهاره اریس؛ مهرداد کریمی مشاور


68. تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمّت میراث فرهنگی

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 5-18

سودابه یوسف نژاد؛ محمد منصور فلامکی


69. واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت‌پذیری

دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 5-16

فاطمه مرادی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


71. تحلیل ویژگی‌های شکلی خانه‌های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه‌های درون‌گرای شهر اصفهان

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 5-20

ساناز رهروی پوده؛ نیما ولی بیگ؛ نرگس دهقان؛ محمد مسعود


72. تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس در دوران جنگ (در مقایسه با نقاشی جنگ در شوروی)

دوره 16، شماره 73، تیر 1398، صفحه 5-16

محمدرضا ربیعی پورسلیمی؛ کامران افشار مهاجر


73. عکاسی، دستگاه تداوم‌ساز شمایل‌نگاری مدرن

دوره 16، شماره 73، تیر 1398، صفحه 17-28

محمد حسن پور؛ احمد الستی؛ حسن بلخاری