تعداد مقالات: 772

51. روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 5-16

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


53. تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی


56. جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن

دوره 15، شماره 61، تیر 1397، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2018.63859

مهشید کریمی؛ عیسی حجت؛ بهروز شهبازی چگنی


58. آسیب‌شناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری؛ مطالعه موردی : نظام مدیریت شهری تهران

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2018.67363

سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حمیدرضا محملی ابیانه


59. مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 5-14

10.22034/bagh.2018.69476

بهزاد مسعودی اصل؛ شهره جوادی؛ ناصر براتی؛ احمدعلی فرزین


60. بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت‌بخشی به شهرهای ایرانی

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 5-12

10.22034/bagh.2018.74072

حمیده ابرقویی فرد؛ پریچهر صابونچی؛ احمد علی فرزین


61. مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2018.76897

بهاره اریس؛ مهرداد کریمی مشاور


64. تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمّت میراث فرهنگی

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 5-18

10.22034/bagh.2019.82304

سودابه یوسف نژاد؛ محمد منصور فلامکی


65. واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت‌پذیری

دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2019.84923

فاطمه مرادی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


70. بازتاب کهن‌الگوی مادر در معماری تاریخی ایران براساس آرای یونگ

دوره 16، شماره 75، شهریور 1398، صفحه 5-14

10.22034/bagh.2019.152548.3815

حسنیه هروی؛ محمد منصور فلامکی؛ عطااله طاهایی


73. عملکرد نمایه‌ای شرق‌شناسی در هنر معاصر ایران

دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 5-14

10.22034/bagh.2019.142043.3701

سیدسعید حسینی؛ خشایار قاضی‌زاده؛ پرویز حاصلی