رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 59-66

مهدی زندیه؛ شروین گودرزیان


الگوهای خلق فضا در معماری با تکیه بر پارادایم‌های نظری پسامدرن

دوره 11، شماره 28، فروردین 1393، صفحه 65-78

سارا سوهانگیر؛ محمدرضا نصیرسلامی


تأملی بر نقش برجستۀ شکارگاه خسرو دوم (؟) در تاق بستان و الگوپذیری از آن در نقش برجستۀ تنگ‌واشی فتحعلی‌شاهِ قاجار

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 67-80

یداله حیدری باباکمال؛ رضا پذیرش؛ پارمیس سرور؛ حسین حبیبی


بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران

دوره 12، شماره 34، مهر 1394، صفحه 69-82

حکمت اله ملاصالحی


سیری در مبانی بازسازی و مرمت سنتی نقاشی‌های دیواری در ایران با نگاهی به چند نمونه آثار شاخص

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 71-82

عبدالرسول وطن دوست؛ سیدمحمد بهشتی؛ پرستو نیری


ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 73-82

مهناز محمودی؛ ندا پاکاری؛ حسن بهرامی


شناسایی بافت، بستر اصلی کاشی نگاره‌های گرمابة تاریخی نوبر تبریز

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 77-88

بهرام آجورلو؛ پریسا نامی گرمی


بازشناسی فرم معماری کاخ هشت‌بهشت تبریز

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 77-88

معصومه میرزائی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ امین مرادی


چهارتاقی خانه دیو، آتشکده‌ای نو یافته از دوره ساسانی

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 79-92

حسن هاشمی زرج‌آباد؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


رهیافت‌های زیبایی‌شناسی به مثابه طراحی و توسعه محصول

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 80-92

بهزاد سلیمانی؛ محمدحسین حلیمی


«ساختگرایی» آخرین جلوة استبداد «حقیقت»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 81-90

عطاء الله کوپال