همگرایی معماری ایرانی با هنر نگارگری

دوره 17، شماره 90، آذر 1399، صفحه 81-92

10.22034/bagh.2020.229615.4532

بهروز جانی پور؛ نیلوفر محمدی؛ گلشن رضائی میر قائد


مروری روایی بر نظریه‌های مرتبط با مفهوم فضای عمومی در شهر

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 85-102

10.22034/bagh.2022.376257.5305

حمیده ابرقویی فرد؛ سیدامیر منصوری؛ قاسم مطلبی


مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور

دوره 20، شماره 118، فروردین 1402، صفحه 85-112

10.22034/bagh.2022.320127.5071

محبوبه زمانی؛ مهران خیراللهی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ حسن رضایی؛ فرزانه وفائی


مقایسه تطبیقی جایگاه مبحث انرژی در سیستم برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران

دوره 13، شماره 43، دی 1395، صفحه 91-100

مهتا میرمقتدایی؛ سیدمحمدفرید موسویان؛ پیمان گماریان


منظر، مکان، تاریخ

دوره 5، شماره 9، مرداد 1387

مریم السادات منصوری


بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390

اصغر کفشچیان مقدم؛ مریم یاحقی


روند شکل‌گیری مجموعه باغ‌های تاریخی بهشهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 55-68

سلماز مصباح نمینی


درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 58-63

سید امیر منصوری


گونه‌شناسی شهرها، بنادر و جزایر جنوبی ایران در دوره قاجار با معیارهای آبادانی

دوره 10، شماره 26، مهر 1392، صفحه 59-70

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ نیلوفر نیکقدم؛ منصوره طاهباز