دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


بررسی تناسبات طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.295674.4973

مهسا جوادی نوده؛ آزاده شاهچراغی؛ علیرضا عندلیب


تحلیل عوامل عدم تحقق‌پذیری طرح‌های جامع در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنگر-شهر خشکبیجار-شهر شفت در استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.277088.4831

علی اکبر سالاری پور؛ فرنگیس علیزاده جورکویه؛ نرگس طالب ولی اله


متدولوژی متکی بر طراحی در محیط مجازی خاص، برای تدوین ارتباط کیفیت فضایی و ساختار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.305973.5009

آرش حسینی علمداری؛ خسرو دانشجو؛ منصور یگانه


استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.303427.4993

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


جستجو و راهگشایی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


تاثیر مدرنیته بر سازمان فضایی کابل در دوره امانیه و تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.279946.4857

سعید حقیر؛ علی یاسر جعفری


تغییر نام نیایشگاه‌های مهر به اماکن منسوب به سلیمان پیامبر (با نگاه به دو نمونه موردی پارسه، مسجدسلیمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.309287.5017

علی نیکویی؛ شهره جوادی


مقالۀ مروری

رویکرد جغرافیایی بر آرمان و واقعیت فضاهای عمومی شهرها با تاکید بر نقش ایدئولوژی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.284275.4878

ابوالفضل قنبری؛ مهدی اشلقی


مقالۀ پژوهشی

مقایسه بازآفرینی شهری و حفاظت شهری در گستره فرآیند تغییر (از دیدگاه اندیشمندان معاصر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.313140.5032

محمود ستایش مهر؛ شهریار ناسخیان؛ نیما ولی بیگ


گردشگری و معنادرمانی در فلسفه اگزیستانسیالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.326033.5105

مهرنوش بسته‌نگار؛ رضوان قمری


تحلیل پست مدرنیستی نقاشی های وانگچی موتو: هنرمند معاصر افریقایی-امریکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.323267.5090

زهرا پاکزاد؛ مینا فروغی دهنوی


نشانه شناسی عروسک باربی با اسطوره شناسی های رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.242064.4618

فروغ عموئیان؛ بهمن نامور مطلق


راهبردهای ارتقا سرزندگی در مجتمع‌های مسکونی مسکن مهر از طریق تحلیل تجربه زیسته ساکنین و آراء صاحب‌نظران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.286381.4889

ضیا حسین زاده؛ سارا شکوه؛ محمد رضا مهربانی گلزار