دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


واکاوی شاخص‌های موثر بر خلق مکان سوم با رویکرد شاهدمبنا (نمونة موردی: پارک/تپه‌های ملت و دیدگاه شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.330893.5133

آزاد ایرانپناه؛ فرزین چاره جو؛ کسری کتاب اللهی


بررسی عملکرد کمیته‌های نما (حدفاصل 1400-1393) و تدوین سناریوهای آینده‌پژوهی با بهره-گیری از روش آیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.308820.5016

هادی پندار؛ سحر رستگار ژاله


بازتعریف راهبردهای واکنش کارکردی – فضایی شهرها در برابرشیوع کووید-19 در ایران با تاکید بر تجربه شرق آسیا (چین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.225869.4510

هادی پندار؛ سحر رستگار ژاله؛ سارا محسن نژاد


بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی(نمونه موردی:نوستالژیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل


مفهوم «ارزش» و مبانی سنجش آن در بافت‌های روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/bagh.2022.349467.5218

رضا سامه؛ ملیحه باباخانی


مقالۀ مروری

ارزیابی سیستماتیک مقالات معماری مجلات علمی- پژوهشی ایران و انتشارات Elsevier (q1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/bagh.2022.323996.5092

حبیب شاه حسینی؛ نادیا خندانی؛ رعنا کوره پز


توسعه کاربردهای الگوریتمیک در معماری: مرور و تحلیلی بر سیستم‏های L

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.327468.5119

لیلا نوری؛ کتایون تقی زاده؛ متین علاقمندان


مقالۀ پژوهشی

نقش صحن آفتابگیر در ایجاد خرد اقلیم مطلوب در خانه های روستایی مناطق کوهستانی نمونه موردی: روستاهای شمیرانات تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.315521.5052

سپیده بابازاده سلوط؛ منصوره طاهباز؛ لیلا کریمی فرد


تحلیل ویژگی های کالبدی خانه های تاریخی رشت با هدف ارائه رهیافت های طراحی اقامتگاه های بوم گردی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.315719.5046

پریسا شاه وردی؛ سیده مامک صلواتیان؛ حسین صفری


بررسی جایگاه مشارکت اجتماعی در فرآیند سیاست‌گذاری حفاظتی و مدیریتی شهرهای میراث جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.306349.5010

احسان احمدی؛ پگاه آفتابی


بازیابی و مستند‌سازی تحولات کالبد و کارکرد بنای شیخ لطف‌الله بر اساس اسناد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ‌شفاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.318170.5057

ندا سادات عبداللهی؛ نیما ولی بیگ


مطالعه تطبیقی نقش گریفین در هنر هخامنشیان و هنر سلجوقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.341414.5183

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده


بازتاب تحولات سبک زندگی در معماری خانه های طبقات شغلی شرکت شهرهای نفتی ایران قبل از دهه پنجاه (نمونه موردی: شرکت شهر آبادان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/bagh.2022.349486.5219

مریم ارمغان؛ گلزار یونسی؛ محمدجواد ثقفی