دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. تبیین قوانین هندسه فراکتال در ساختار فرم معماری (ارائه مدل پژوهشی معماری مبتنی بر فرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

فرناز فرشید راد؛ ایرج اعتصام؛ وحید قبادیان


3. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


4. طراحی شهری با رویکرد مشارکت همکاری جویانه ، از ایده تا طرح موردپژوهی: میدان هروی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

سید عبدالهادی دانشپور؛ زهرا غفاری اذر


5. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


6. تحلیل نظری ارتباط مؤلفه‌های تصویر شهر و برندسازی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

غلامرضا مرادی؛ مهران علی الحسابی


7. معماری بومی ایران در خوانشی نوین (از دهه چهل خورشیدی تا کنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

مرجان ارباب زاده؛ ایرج اعتصام؛ سید مجید مفیدی


8. ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی منتخب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1398

روح اله رحیمی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد


9. واکاوی نقش هنرمند در کارخانه‌های شیشه‌گری سنتی ایران از منظر ساخت‌یابی گیدنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1398

آرزو خانپور؛ مهین سهرابی نصیرآابادی؛ مهدی محمدزاده


10. مطالعه مقایسه ای میدان های حکومتی و غیرحکومتی تهران در گستره نمای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

فرانک هوشمند؛ نیما ولی بیگ؛ مصطفی بهزادفر؛ محسن فیضی


11. بازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی (نمونه موردی: باغ گلشن طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

محمدامین عزیزمقدم؛ علی شرقی؛ زهرا جمالی گندمانی


12. چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه های فضای باز (موزه میراث روستایی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مژگان خاکبان؛ بهنام پدرام؛ سید محمد امین امامی


13. جایگاه مزارع و باغ‌ها در شکل‌گیری و توسعۀ شهر تاریخی نراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

علی عمرانی پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ فاطمه رجبی