دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. تبیین قوانین هندسه فراکتال در ساختار فرم معماری (ارائه مدل پژوهشی معماری مبتنی بر فرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

فرناز فرشید راد؛ ایرج اعتصام؛ وحید قبادیان


3. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


4. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


5. تحلیل نظری ارتباط مؤلفه‌های تصویر شهر و برندسازی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

غلامرضا مرادی؛ مهران علی الحسابی


6. معماری بومی ایران در خوانشی نوین (از دهه چهل خورشیدی تا کنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

مرجان ارباب زاده؛ ایرج اعتصام؛ سید مجید مفیدی


7. واکاوی نقش هنرمند در کارخانه‌های شیشه‌گری سنتی ایران از منظر ساخت‌یابی گیدنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1398

آرزو خانپور؛ مهین سهرابی نصیرآابادی؛ مهدی محمدزاده


8. بازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی (نمونه موردی: باغ گلشن طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

محمدامین عزیزمقدم؛ علی شرقی؛ زهرا جمالی گندمانی


9. چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه های فضای باز (موزه میراث روستایی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مژگان خاکبان؛ بهنام پدرام؛ سید محمد امین امامی


10. جایگاه مزارع و باغ‌ها در شکل‌گیری و توسعۀ شهر تاریخی نراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

علی عمرانی پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ فاطمه رجبی


11. واکاوی ریشه های تاریخ رویکرد بیوگرافی منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

مریم رضایی قلعه؛ محمدتقی پیربابایی


12. مبانی طراحی پردیس دانشگاهی بر اساس مطالعات رفتاری: نمونه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

مریم لسان