کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
تبیین و ارزیابی مؤلفه های هنر عمومی (نمونه موردی : پارک لامپینی بانکوک و ایل گلی تبریز)

دوره 14، شماره 49، تیر 1396، صفحه 57-68

مصطفی رستمی؛ رقیه سروی زرگر؛ حجت اله عینی


هنرعمومی و تلفیق آن در فضای شهری

دوره 4، شماره 8، بهمن 1386، صفحه 81-90

سلمان مرادی


فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 19-28

سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم چرخچیان