کلیدواژه‌ها = هنر معاصر
جستجوی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 67-78

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


سیر احیا و تحول هنر نگارگری معاصر ترکیه

دوره 18، شماره 95، اردیبهشت 1400، صفحه 37-50

10.22034/bagh.2020.222054.4483

سودا ابوالحسن مقدمی؛ مهدی محمدزاده


بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970)

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 47-58

مژگان ارباب زاده؛ عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه کاتب؛ ابوالقاسم دادور