نویسنده = �������� ���������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 5
3. بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970)

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 47-58

مژگان ارباب زاده؛ عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه کاتب؛ ابوالقاسم دادور


4. نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های مؤثر از منظر نشانه‌شناسی

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 55-66

صدیقه احمدیان باغبادرانی؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصور حسامی کرمانی


5. سنگاب‌های اصفهان، هنر قدسی شیعه

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 49-60

عفت السادات افضل طوسی؛ نسیم مانی