نویسنده = سمیه صفاری احمد اباد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل رویداد پسامدرنیسم، در هنرهای تجسمی از نگاه داگلاس کریمپ

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 65-76

سمیه صفاری احمد اباد؛ سارا صفاری؛ سید مصطفی زراوندیان