نویسنده = �������������� ������������ ������ ����������
همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 51-64

قربان محبوبی؛ سید مصطفی مختاباد؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی عطارعباسی


بازیابی الگوهای شکل‌دهنده به ساختار کالبدی شهر در راستای تبیین مفهوم ماشین شهرسازی

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 59-70

ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 5-22

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی