نویسنده = عاطفه نیکوگفتار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ های سنتی ایران و ژاپن

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 31-42

فاطمه مهدیزاده سراج؛ عاطفه نیکوگفتار