نویسنده = علی نیکبخت
1. پزشکی در منظر سازی نوین: باغهای شفا بخش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 79-82

علی نیکبخت