نویسنده = ���������� �������������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری طرح‌های تذهیب در نگاره‌های هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 39-50

10.22034/bagh.2019.82309

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمدعطاری؛ صمد نجارپور؛ بهاره تقوی نژاد