نویسنده = سیدرسول موسوی حاجی
تعداد مقالات: 4
1. بازشناسی فرم معماری کاخ هشت‌بهشت تبریز

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 77-88

معصومه میرزائی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ امین مرادی


2. «جایگاه کاخ هشت‌بهشت ترکمانان تبریز در روند شکل‌گیری کاخ‌های صفوی و تاُثیرات فرامنطقه‌ای آن پیرامون قرون نهم و دهم قمری»

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 77-88

سیدرسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ امین مرادی؛ معصومه میرزائی


4. بازشناسی سیمای معماری آرامگاه غازان در مجموعه "ابواب البرّی" غازانیه ونقش آن در روند تحولات شهرسازی ایرانی

دوره 13، شماره 42، آذر 1395، صفحه 33-44

امین مرادی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ بهروز عمرانی