نویسنده = محمدرضا نصیر سلامی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین الگوواره‌‌ای فرآیند روان‌شناختی حصول معنای محیطی و تحقق حس مکان با تمرکز بر نقش واسط ادراک

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 49-66

حسین رضایی؛ غزال کرامتی؛ مزین دهباشی شریف؛ محمدرضا نصیر سلامی


2. معمــاری مصــرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری

دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 17-28

علی عسگری؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ حسین سلطان زاده؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی


4. الگوهای خلق فضا در معماری با تکیه بر پارادایم‌های نظری پسامدرن

دوره 11، شماره 28، فروردین 1393، صفحه 65-78

سارا سوهانگیر؛ محمدرضا نصیرسلامی