نویسنده = سید محمدرضا نصیر سلامی
تعداد مقالات: 4
2. معمــاری مصــرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری

دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2018.60564

علی عسگری؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ حسین سلطان زاده؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی


4. الگوهای خلق فضا در معماری با تکیه بر پارادایم‌های نظری پسامدرن

دوره 11، شماره 28، فروردین 1393، صفحه 65-78

سارا سوهانگیر؛ محمدرضا نصیرسلامی