نویسنده = علیرضا طاهری
1. تأثیر نقوش ساسانی بر روی تصویرسازی نسخ بئاتوس

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 57-66

علیرضا طاهری