نویسنده = حسن کریمیان
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر وقف بر شکل‌یابی فضاهای شهری زمان قاجار در شهر ری

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 89-98

حسن کریمیان؛ علیرضا بهمنی؛ سیدمحمدرضا شهابی


2. نقش وقف بر شکلیابی فضاهای شهری در دوره قاجار، مطالعه موردی: شهر ری

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 89-98

علیرضا بهمنی؛ حسن کریمیان؛ سید محمدرضا شهابی


3. آگورا و روابط اجتماعی ـ فرهنگی در آتن دوره کلاسیک

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 13-26

حسن کریمیان؛ سید مهدی موسوی نیا


4. بازیابی کاخهای هخامنشیان در برازجان با اتکاء به دادههای باستانشناسی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 45-58

حسن کریمیان؛ علی اکبر سرفراز؛ نصرالله ابراهیمی