نویسنده = مرجان شیخ زاده
تعداد مقالات: 1
1. اشیاء جادویی در فرهنگ عامة ایران و تأثیر آن در نقاشی مکتب سقاخانه*

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 53-68

رضا علی پور سعدانی؛ مرجان شیخ زاده