نویسنده = ویدا نوروز برازجانی
تعداد مقالات: 7
2. روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

دوره 16، شماره 77، آبان 1398، صفحه 59-72

سیده صدیقه میرگذار لنگرودی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ بهروز منصوری؛ محمد ضیمران


3. پدیدارشناسی، پاسخی به مسأله روش در فهم چیستی معماری (پیشامدرن سنتی)

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 13-24

سمانه امامی کوپائی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ محمد جواد صافیان


4. پدیدارشناسی؛ پاسخی به مسئله روش در فهم چیستی معماری پیشامدرن ( سنتی)

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 13-24

ویدا نوروز برازجانی؛ سمانه امامی کوپائی؛ محمد جواد صافیان